Παράταση στο «πάγωμα» πώλησης των κόκκινων δανείων – Μετάθεση εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:
1.α.
Παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι την 15-5-2016 (από 15-4-2016 που ισχύει), η
αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4354/2015,
σχετικά με τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από τις
αναφερόμενες μη εξυπηρετούμενες δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις.
β.
Παρατείνεται επίσης, εκ νέου, μέχρι την 30-6-2016 (από 3-5-2016 που
ισχύει), η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των βιώσιμων μικρών
επιχειρήσεων και επαγγελματιών αναφορικά με την ελάφρυνση και τον
διακανονισμό οφειλών τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
2. Μετατίθεται, εκ νέου, για
την 1.6.2016 (από 30.4.2016) η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του ν.
4281/2014, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της τροπολογίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με την παράγραφο 1 παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) συγκεκριμένων κατηγοριών δανείων, μέχρι τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου. Ειδικότερα, παρατείνεται η διάρκεια της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015 για ένα (1) ακόμα μήνα προκειμένου να καθοριστεί ορθά το εφαρμοστικό πλαίσιο της μεταβίβασης των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το μη τροποποιούμενο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 60 και 61 του Ν. 4307/2014 για δύο ακόμα (2) μήνες, προκειμένου να μην υπάρξει ρυθμιστικό κενό, έως ότου καθοριστεί το νέο βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς. Η κάλυψη του ρυθμιστικού κενού διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν και το χρονικό διάστημα της παράτασης για τη ρύθμιση των χρεών τους. Παράλληλα, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει ικανό χρόνο για διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς των προωθούμενων βελτιώσεων του θεσμικού πλαισίου.

Με την παράγραφο 2 παρατείνεται η αναστολή ισχύος του Μέρους Β’ του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160). Με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) δόθηκε η πρώτη αναστολή ισχύος, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 201 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) μέχρι τις 31.12.2015 και με το άρθρο 5 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’29) και παρατάθηκε εκ νέου η αναστολή ισχύος των ως άνω διατάξεων μέχρι τις 29.02.2016. Εν συνεχεία, με το άρθρο 93 του ν.4368/2016 (Α’ 21) τροποποιήθηκε περαιτέρω η σχετική διάταξη και παρατάθηκε η αναστολή ισχύος έως τις 29.04.2016. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρμόδια Υπουργεία πρόκειται να καταθέσουν άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου μέρος των σε αναστολή διατάξεων θα καταργηθούν, η παράταση της αναστολής ισχύος καθίσταται αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής δημιουργίας νομοθετικού κενού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο…………
«Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων-Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και του ν. 4307/2014 (Α’ 246)»
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου του ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18) και με το άρθρο δεύτερο του ν. 4371/2016 (Α’ 40), τροποποιείται ως ακολούθως: «Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαΐου 2016».
2. Στο εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ του Ν. 4307/2014 (Α’ 246), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4374/2016 (Α’ 50), η φράση «το αργότερο μέχρι 3 Μαΐου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016».

Άρθρο……………
«Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων συμβάσεων- Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ Α’ 160)»
Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν.4281/2014 (Α’160), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 93 του νόμου 4368/2016 (Α’ 21), τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού».

Αθήνα, 5.4.2016

Πηγή • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.