Στο 29% ο συντελεστής φορολογίας των προσωπικών εταιριών (ΟΕ-ΕΕ) με απλογραφικά

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο εκτός από την

σύνδεση της έκπτωσης φόρου με τα τέκνα, υπάρχει διάταξη η οποία εξωμειώνει τον
συντελεστή φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν
οι υπόχρεοι των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 (προσωπικές εταιρίες
κλπ) που τηρούν απλογραφικά βιβλία με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία.

Για τις συγκεκριμένες εταιρίες δεν θα ισχύουν πλέον οι δύο συντελεστές (26%-33% (για κέρδη άνω των 50.000) αλλά μόνο ο συντελεστής 29% για το σύνολο των κερδών.

Η τροπολογία προβλέπει :

ΑΡΘΡΟ

Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

4.    Η παράγραφος 10 του άρθρου 113 (του
νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στην βουλή
) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013
(Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που
αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν
απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%».».

Το άρθρο 58 μετά την ως άνω τροποποίηση


Αρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής
1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και
τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά
φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που
αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που
τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%

 Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’,
δ’, ε’ στ’ και ζ’ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που
αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την
κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

Οι περιπτώσεις β,δ,ε,στ και ζ του άρθρου 45 είναι οι εξής
:

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές
εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

στ) κοινοπραξίες,

ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν
περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Παράγραφος 4

Με την παράγραφο αυτή εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β’, δ’, ε’, στ’
και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία με εκείνους που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία. Επισημαίνεται, ότι για τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρμόζεται η
περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 47 του ν.
4172/2013,
όπως προστέθηκαν με το άρθρο 23 του ν.
4223/2013
(βλέπε σχετική οικεία αιτιολογική έκθεση).

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

….

3.    Προβλέπεται εφεξής ένας συντελεστής οριζόμενος σε 29% για τη φορολόγηση
των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αναφερόμενοι
υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία. (Σήμερα προβλέπεται συντελεστής 26% για
φορολογητέο εισόδημα κάτω των 50.000 ευρώ και 33% για φορολογητέο εισόδημα άνω
των 50.000 ευρώ).
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο,
ετήσια αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 200 εκ. ευρώ περίπου.

Πηγή • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.