Τι δήλωσαν οι Ελληνες φορολογούμενοι το 2016 – Αναλυτικοί πίνακες.

Τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 παρουσίασε  η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6.194.233 Φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικά το φορολογικό έτος 2015,   75,157 δις ενώ φορολογήθηκαν αντίστοιχα για 82,100 δις και κατέβαλαν  αντίστοιχα  φόρο 8.142 δις ευρώ.
 

Τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα ανά κλιμάκιο εισοδήματος

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΕΤΟΣ 2016      
         
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Τελική Φορολογική Επιβάρυνση
 ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
       
_ = 0 598,266   1,526,084,208 15,412,751
  <  1.000 686,438 155,133,131 2,505,286,685 41,621,484
  1.000 –  2.000 253,375 377,429,341 1,054,669,602 28,819,646
  2.000 –  3.000 253,331 626,966,720 1,158,125,703 34,732,741
  3.000 –  4.000 236,111 832,864,216 1,209,745,803 37,937,342
  4.000 –  5.000 336,093 1,507,400,669 1,858,452,773 38,721,089
  5.000 –  6.000 272,897 1,497,763,892 1,734,290,590 41,950,549
  6.000 –  7.000 285,437 1,849,511,779 2,031,795,459 42,307,216
  7.000 –  8.000 233,326 1,747,626,201 1,882,710,695 43,473,211
  8.000 –  9.000 217,287 1,845,193,402 1,956,087,428 43,252,655
  9.000 – 10.000 203,429 1,930,670,651 2,016,617,800 46,609,593
 10.000  – 11.000 186,712 1,960,792,697 2,024,700,485 62,634,701
 11.000  – 12.000 201,865 2,321,098,907 2,376,326,061 93,092,869
 12.000  – 13.000 176,141 2,200,605,044 2,242,621,141 105,173,804
 13.000  – 14.000 166,727 2,250,313,427 2,285,532,106 128,193,625
 14.000  – 15.000 156,573 2,268,915,147 2,299,187,680 147,297,553
 15.000  – 16.000 144,922 2,245,729,181 2,270,918,549 162,060,894
 16.000  – 17.000 151,290 2,492,315,469 2,516,234,716 197,853,113
 17.000  – 18.000 124,543 2,178,110,868 2,196,199,117 183,143,766
 18.000  – 19.000 114,146 2,111,225,043 2,125,610,430 187,868,328
 19.000  – 20.000 105,404 2,054,627,960 2,066,987,758 192,116,758
 20.000  – 22.000 172,697 3,615,931,941 3,633,070,426 351,450,822
 22.000  – 24.000 131,917 3,029,697,067 3,039,846,541 307,717,636
 24.000  – 26.000 105,899 2,643,992,314 2,650,503,688 280,056,669
 26.000  – 28.000 88,453 2,386,044,060 2,391,044,841 262,898,508
 28.000  – 30.000 77,445 2,244,350,501 2,247,998,026 258,612,693
 30.000  – 33.000 97,288 3,059,906,410 3,063,462,604 370,015,971
 33.000  – 36.000 81,944 2,823,502,142 2,826,171,349 360,195,607
 36.000  – 39.000 68,160 2,552,337,141 2,554,229,347 345,630,293
 39.000  – 42.000 52,837 2,135,760,439 2,137,182,655 310,829,132
 42.000  – 45.000 38,035 1,651,511,352 1,652,512,167 262,434,796
 45.000  – 50.000 43,553 2,061,145,044 2,062,590,881 354,525,043
 50.000  – 55.000 28,601 1,497,506,633 1,498,365,228 278,356,864
 55.000  – 60.000 20,270 1,162,634,914 1,163,144,761 231,626,130
 60.000  – 65.000 14,733 918,992,947 919,310,909 192,641,091
 65.000  – 70.000 11,292 760,919,682 761,368,753 165,781,751
 70.000  – 75.000 8,483 614,032,878 614,515,571 138,458,893
 75.000  – 80.000 6,760 523,330,908 523,492,922 120,754,080
 80.000  – 85.000 5,439 448,264,559 448,448,819 105,538,935
 85.000  – 90.000 4,553 397,996,515 398,156,066 95,351,439
 90.000  – 95.000 3,758 347,153,657 347,237,452 84,506,128
 95.000  -100.000 3,108 302,824,855 303,061,852 75,295,669
100.000 -110.000 4,858 508,825,429 509,212,383 127,480,073
110.000 -120.000 3,520 403,804,850 403,849,037 103,756,262
120.000 -130.000 2,584 322,180,873 322,303,185 83,882,770
130.000 -140.000 2,017 271,807,887 271,843,645 73,288,904
140.000 -150.000 1,606 232,415,254 232,427,761 62,873,790
150.000 -160.000 1,266 196,136,580 196,151,627 52,273,533
160.000 -170.000 994 163,811,521 163,903,999 44,485,067
170.000 -180.000 826 144,424,467 144,428,991 39,465,110
180.000 -200.000 1,327 251,422,613 251,574,686 68,822,165
200.000 -220.000 977 204,786,498 205,002,870 55,202,575
220.000 -250.000 1,018 238,094,397 238,099,008 64,708,244
250.000 -280.000 729 193,037,179 193,157,718 51,598,743
280.000 -310.000 487 143,626,879 143,626,879 37,052,006
310.000 -340.000 395 127,924,992 127,929,038 30,910,784
340.000 -370.000 313 111,115,655 111,115,655 26,852,680
370.000 -400.000 224 85,802,871 85,802,871 22,998,852
400.000 -450.000 289 122,331,464 122,364,980 30,320,517
450.000 -500.000 228 108,305,218 108,305,318 26,121,180
500.000 -550.000 155 80,959,284 80,964,394 18,572,221
550.000 -600.000 120 68,810,324 68,810,324 15,419,259
600.000 -650.000 79 49,131,238 49,131,238 12,517,328
650.000 -700.000 76 51,081,386 51,118,797 12,127,670
700.000 -800.000 127 94,515,338 94,518,457 21,417,971
800.000 -900.000 91 77,093,902 77,093,902 16,821,376
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 389 1,273,961,751 1,273,964,668 216,600,742
Γενικό Άθροισμα 6,194,233 75,157,537,551 82,100,601,077 8,142,521,658

 

Tο δηλωθέν εισόδημα των 82,1 δισ. ευρώ προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους πηγές:

6,052 δισ. ευρώ από ακίνητα
3,77 δισ. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
4,676 δισ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
1,25 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
59,4 δισ. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
6,943 από τη διαφορά δηλωθέν και τεκμαρτού εισοδήματος.

 

ETOS 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
    ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
               
ΚΛΙΜΑ-ΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕ-ΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕ-ΝΩΝ
(φορολογικών  δηλώσεων)
 
ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΤΟΚΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ-ΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕ-ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
_           =       0 598,266 1,526,084,208          
            <  1.000 686,438 2,350,153,554 28,642,000 16,986,208 8,323,055 14,124,285 87,057,583
  1.000   –  2.000 253,375 677,240,261 63,727,844 19,558,122 21,068,706 23,269,943 249,804,726
  2.000   –  3.000 253,331 531,158,982 107,548,694 20,037,684 32,392,472 28,531,495 438,456,375
  3.000   –  4.000 236,111 376,881,586 126,002,862 20,142,243 40,593,521 30,570,996 615,554,595
  4.000   –  5.000 336,093 351,052,105 121,099,622 23,456,374 45,638,541 32,157,358 1,285,048,774
  5.000   –  6.000 272,897 236,526,698 132,856,157 26,105,513 50,830,651 34,850,376 1,253,121,196
  6.000   –  7.000 285,437 182,283,680 133,058,884 28,706,188 55,478,594 35,813,054 1,596,455,060
  7.000   –  8.000 233,326 135,084,494 134,852,502 29,379,123 59,087,308 37,708,649 1,486,598,619
  8.000   –  9.000 217,287 110,894,026 131,348,718 30,131,169 60,758,119 35,844,207 1,587,111,188
  9.000   – 10.000 203,429 85,947,148 138,309,657 30,505,518 64,117,043 36,219,939 1,661,518,494
 10.000  – 11.000 186,712 63,907,788 136,414,221 31,278,166 64,536,123 35,653,282 1,692,910,905
 11.000  – 12.000 201,865 55,227,154 145,980,330 33,482,690 65,334,516 34,710,810 2,041,590,560
 12.000  – 13.000 176,141 42,016,097 135,704,292 32,485,490 62,160,585 33,663,773 1,936,590,904
 13.000  – 14.000 166,727 35,218,678 140,260,774 33,131,858 65,148,390 33,074,128 1,978,698,278
 14.000  – 15.000 156,573 30,272,533 139,579,166 33,945,175 63,428,145 32,141,772 1,999,820,890
 15.000  – 16.000 144,922 25,189,368 134,953,151 34,867,883 65,922,230 31,477,204 1,978,508,712
 16.000  – 17.000 151,290 23,919,247 138,039,476 35,441,550 63,834,463 30,658,096 2,224,341,883
 17.000  – 18.000 124,543 18,088,248 141,565,323 36,740,096 63,932,118 29,115,295 1,906,758,036
 18.000  – 19.000 114,146 14,385,387 138,927,992 36,706,247 64,380,451 28,356,128 1,842,854,226
 19.000  – 20.000 105,404 12,359,798 138,929,922 37,814,336 65,245,335 27,485,056 1,785,153,311
 20.000  – 22.000 172,697 17,138,484 264,404,521 70,445,962 124,413,598 49,490,322 3,107,177,539
 22.000  – 24.000 131,917 10,149,474 252,873,292 65,317,316 118,667,161 45,980,882 2,546,858,416
 24.000  – 26.000 105,899 6,511,374 231,228,633 60,456,337 121,377,613 38,970,315 2,191,959,416
 26.000  – 28.000 88,453 5,000,781 209,403,885 55,004,391 119,145,876 35,908,521 1,966,581,386
 28.000  – 30.000 77,445 3,647,524 195,891,655 52,164,064 116,530,020 31,935,827 1,847,828,936
 30.000  – 33.000 97,288 3,556,194 252,068,151 72,170,447 164,341,597 44,589,321 2,526,736,894
 33.000  – 36.000 81,944 2,669,207 225,406,580 65,595,125 154,504,551 37,538,960 2,340,456,925
 36.000  – 39.000 68,160 1,892,206 200,835,615 62,541,758 149,180,457 33,430,047 2,106,349,263
 39.000  – 42.000 52,837 1,422,217 178,003,322 60,196,639 142,799,186 30,860,738 1,723,900,554
 42.000  – 45.000 38,035 1,000,815 151,590,893 51,535,701 138,307,865 26,211,901 1,283,864,991
 45.000  – 50.000 43,553 1,445,838 212,236,098 74,300,852 221,120,585 35,991,841 1,517,495,669
 50.000  – 55.000 28,601 858,596 163,703,336 62,017,058 184,724,214 26,710,358 1,060,351,667
 55.000  – 60.000 20,270 509,846 129,825,024 52,256,486 168,323,974 23,693,667 788,535,763
 60.000  – 65.000 14,733 317,962 107,859,266 44,185,923 142,966,685 19,836,418 604,144,656
 65.000  – 70.000 11,292 449,072 89,905,796 42,494,866 134,040,565 14,537,687 479,940,768
 70.000  – 75.000 8,483 482,693 69,874,835 35,352,695 117,697,862 11,547,411 379,560,075
 75.000  – 80.000 6,760 162,014 58,799,319 33,344,800 103,551,999 10,885,122 316,749,667
 80.000  – 85.000 5,439 184,260 52,498,631 32,072,016 91,824,951 8,199,076 263,669,886
 85.000  – 90.000 4,553 159,551 44,487,098 31,770,211 83,720,383 9,057,479 228,961,343
 90.000  – 95.000 3,758 83,795 39,097,967 29,605,130 74,624,359 7,516,007 196,310,194
 95.000  -100.000 3,108 236,997 33,514,818 25,560,851 62,061,125 6,462,608 175,225,453
100.000 -110.000 4,858 386,954 55,504,680 47,562,986 109,413,238 11,049,884 285,294,641
110.000 -120.000 3,520 44,187 44,176,766 45,410,831 87,166,452 9,224,141 217,826,659
120.000 -130.000 2,584 122,312 33,457,446 42,910,808 72,472,059 4,705,757 168,634,802
130.000 -140.000 2,017 35,758 30,581,445 35,293,408 63,097,914 4,446,571 138,388,548
140.000 -150.000 1,606 12,507 21,730,064 35,265,782 54,080,490 3,676,664 117,662,255
150.000 -160.000 1,266 15,047 18,867,936 36,581,428 45,874,806 4,231,592 90,580,818
160.000 -170.000 994 92,477 16,168,816 30,638,424 37,008,569 2,474,668 77,521,044
170.000 -180.000 826 4,525 13,571,672 28,083,963 30,940,471 2,638,393 69,189,967
180.000 -200.000 1,327 152,073 23,788,280 52,294,588 56,661,600 4,792,662 113,885,483
200.000 -220.000 977 216,373 18,352,043 52,425,831 42,239,036 2,284,392 89,485,195
220.000 -250.000 1,018 4,612 20,744,766 61,189,550 50,563,570 4,414,288 101,182,222
250.000 -280.000 729 120,540 14,333,932 56,197,470 32,747,835 5,703,975 84,053,967
280.000 -310.000 487   12,984,732 47,582,148 24,980,854 3,429,894 54,649,252
310.000 -340.000 395 4,046 6,069,932 54,308,482 20,412,141 1,087,672 46,046,764
340.000 -370.000 313   7,574,785 47,149,103 15,763,707 1,405,139 39,222,921
370.000 -400.000 224   3,274,960 29,531,646 10,787,135 1,569,754 40,639,377
400.000 -450.000 289 33,517 7,345,745 52,240,661 13,586,530 1,929,180 47,229,347
450.000 -500.000 228 100 4,018,565 47,907,714 15,207,832 2,301,700 38,869,407
500.000 -550.000 155 5,109 3,569,205 41,421,326 7,236,826 1,072,061 27,659,865
550.000 -600.000 120   2,616,456 37,284,643 7,771,457 25,728 21,112,039
600.000 -650.000 79   1,575,748 20,481,988 9,101,077 1,734 17,970,690
650.000 -700.000 76 37,411 1,813,203 24,350,927 10,417,184 5,954 14,494,118
700.000 -800.000 127 3,118 4,090,387 50,707,476 9,191,803 1,428,808 29,096,866
800.000 -900.000 91   4,263,295 43,780,716 7,006,842 331,504 21,711,544
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 389 2,917 11,169,869 1,080,463,968 26,966,286 1,148,294 154,213,334
Γενικό Άθροισμα 6,194,233 6,943 ΔΙΣ 6,052 ΔΙΣ 3,770 ΔΙΣ 4,676,ΔΙΣ 1,250 ΔΙΣ 59,407 ΔΙΣ

 

1.626.660 φορολογούμενοι δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο  (το 26.3% επί του συνόλου). Ενώ 1.094.939 φορολογούμενοι πλήρωσαν μέχρι 15 ευρό φόρο. (17,7%). Συνολικά το 44% του συνόλου των φορολογούμενων είτε δεν πλήρωσε καθόλου φόρο, είτε πλήρωσε φόρο μέχρι 15 ευρώ.
Το μεγαλύτερο μερίδιο φόρου κατέβαλαν οι 247.726 φορολογούμενοι (το 4% επί του συνόλου ). Συνεπώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία,  το 4% των φορολογούμενων κατέβαλε συνολικά το 46.8% του συνολικού φόρου εισοδήματος.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΕΤΟΣ 2016       ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
             
Κλιμάκια φόρου ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟΙ % ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ % ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ %
ΜΗΔΕΝ (=0) 1,626,660 26.3% 7,477,308,062 9.1% 0 0.0%
ΜΕΧΡΙ 15 1,094,939 17.7% 7,260,937,797 8.8% 1,537,618 0.0%
  15  –  30 124,352 2.0% 904,754,328 1.1% 2,763,812 0.0%
  30  –  45 76,356 1.2% 564,262,132 0.7% 2,839,647 0.0%
  45  –  60 63,224 1.0% 476,986,265 0.6% 3,299,182 0.0%
  60  –  90 105,822 1.7% 813,502,883 1.0% 7,829,623 0.1%
  90  – 150 159,647 2.6% 1,272,991,426 1.6% 18,910,643 0.2%
150  – 200 109,689 1.8% 910,956,219 1.1% 19,163,587 0.2%
200  – 300 191,590 3.1% 1,696,583,311 2.1% 47,671,454 0.6%
300  – 600 458,133 7.4% 4,743,728,517 5.8% 200,299,627 2.5%
600  –  1200 599,871 9.7% 8,098,671,129 9.9% 528,358,974 6.7%
  1200  –  1800 455,034 7.3% 7,963,292,048 9.7% 675,076,288 8.5%
  1800  –  2400 322,291 5.2% 6,787,097,524 8.3% 671,813,769 8.5%
  2400  –  3000 188,452 3.0% 4,631,937,012 5.6% 503,454,268 6.4%
  3000  –  6000 370,447 6.0% 11,627,250,087 14.2% 1,527,606,458 19.3%
  6000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 247,726 4.0% 16,870,342,337 20.5% 3,707,714,976 46.8%
Γενικό Άθροισμα 6,194,233 100.0% 82,100,601,077 100.0% 7,918,339,928 100.0%
             
ΕΤΟΣ 2016 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΤΑ  ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
             
Κλιμάκια φόρου ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟΙ % ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ % ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ %
ΜΗΔΕΝ (=0) 1,626,660 26.3% 7,477,308,062 9.1% 0 0.0%
ΜΕΧΡΙ 15 2,721,599 43.9% 14,738,245,859 18.0% 1,537,618 0.0%
>> 30 2,845,951 45.9% 15,643,000,187 19.1% 4,301,430 0.1%
>> 45 2,922,307 47.2% 16,207,262,320 19.7% 7,141,077 0.1%
>> 60 2,985,531 48.2% 16,684,248,584 20.3% 10,440,259 0.1%
>> 90 3,091,353 49.9% 17,497,751,467 21.3% 18,269,882 0.2%
>> 150 3,251,000 52.5% 18,770,742,893 22.9% 37,180,525 0.5%
>> 200 3,360,689 54.3% 19,681,699,112 24.0% 56,344,112 0.7%
>> 300 3,552,279 57.3% 21,378,282,423 26.0% 104,015,566 1.3%
>> 600 4,010,412 64.7% 26,122,010,940 31.8% 304,315,194 3.8%
>> 1200 4,610,283 74.4% 34,220,682,069 41.7% 832,674,168 10.5%
>> 1800 5,065,317 81.8% 42,183,974,117 51.4% 1,507,750,456 19.0%
>> 2400 5,387,608 87.0% 48,971,071,640 59.6% 2,179,564,225 27.5%
>> 3000 5,576,060 90.0% 53,603,008,653 65.3% 2,683,018,493 33.9%
>> 6000 5,946,507 96.0% 65,230,258,740 79.5% 4,210,624,952 53.2%
  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6,194,233 100.0% 82,100,601,077 100.0% 7,918,339,928 100.0%

Πηγή: taxheaven.gr • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.